รายนามเจ้าภาพพระเถระ
รายนามเจ้าภาพพระเถระ8-9-10 ก.พ.2562

วันที่ 8 ก.พ.

1. พลโทสรชัช กลั่นการดี 
2. คุณศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์
3. คุณไพโรจน์ ชนะตระกูลเลิศ 
4. คุณจุลนี วิชเดช 
5. คุณทองพูน สุขสนิท
6. คุณประจบ ชลารักษ์ 
7. คุณจิระศักดิ์ ชลารักษ์ 
8. คุณชัยวัฒน์ วิทยสัมฤทธิ์
9. คุณวิเชียร กล้านา 
10. คุณสุรัตน์ อังศิริจินดา 
11. คุณสิทธิศักดิ์ ภูริวงศ์ 
12. คุณสมบัติ เอี่ยมโอภาส 
13. คุณสุชาติ พรมขำ 
14. คุณสุรทร ปิ่นประไพมงคล 
15. คุณถาวร คงมี 
16. คุณพงศกร กองทุ่งมน 
17. คุณสมนึก บุดชา 
18. คุณสุริยา เมืองมาก 
19. คุณอรรถพล คำหอมรื่น 
20. คุณศุภมิตร เจนบรรจง

- วันที่ 10 ก.พ.

1. คุณองอาจ ปิยะสมบัติกุล 
2. คุณมาวิน ภู่สุวรรณ 
3. คุณแม่ชีปัฐฌาณวลี ปิยะธนภูตินันท์
4. คุณปัญชลีย์ ปิยะมณีศิลป์ (โอนแล้ว)
5. คุณสุกัญชญา สุนทรวารี 
6. คุณปัทติมา ห่อสุวรรณ 
7. คุณกัลยารัตน์ ชัยเพชร 
8. คุณแม่ซ่อนกลิ่น พงษ์จตุรา 
9. คุณวารุณี วุฒิกุลพานิช 
10. คุณกิตติชัย เจริญกิตติพร 
11. คุณเจทินี ศรีตระกูล 
12. คุณสุจิตรา ศรีตระกูล 
13. คุณรัชนีวรรณ ศรีตระกูล 
14. คุณศิริชัย เกื้อเกียรติวงศ์ 
15. คุณวรสกล บุญคุณ (โอนแล้ว)
16. คุณรุจิพร บุญคุณ (โอนแล้ว)
17. คุณสมบัติ ชมตะคุ 
18. คุณธนวิชญ์ น้อยไพโรจน์ 
19. ร.ต.ต.เจริญ สุขศรี
20. คุณอรวรรณ สุขศรี 
21. คุณสุพัตรา เกตุยั่งยืนวงศ์ 
22. คุณเทียนชัย เกตุยั่งยืนวงศ์ 
23. คุณวิรัตน์ สอาดศรี
24. คุณลฎาภา ชลารักษ์
25. คุณสำเภา เกี่ยวแก่ 
26. คุณชลธิชา ทองปลิว 
27. คุณปรีชา ทองปลิว 
28. คุณวิเชียร กล้านา 
29. คุณคำแพง ฐานวิเศษ
30. คุณวรรณา พรหมนภาศิริกุล 
31. คุณธีรธร ธุวานนท์ 
32. คุณจิตติมา ไข่มุกต์ 
33. คุณนิรัตน์ มาศิลป์ 
34. คุณภาราดา ไชยมาตร์ 
35. คุณลัดดา บัวใหญ่รักษา
36. ร้านประกอบทรัพย์ ท่าโป่ง 
37. คุณวาษนวัฒน์ บุนนาค 
38. คุณปฐมพงศ์ จันทนาคม 
39. คุณธีรศักดิ์ บูรณะ 
40. คุณชินภพ เจริญกิตติพร
41. คุณวาสนา เจริญกิตติพร
42. คุณสมหมาย ชัยรัตนวิจิตร
43. คุณชนิดาภา ศิริมงคล (โอนแล้ว)
44. คุณธันย์วรา เลิศรัตน์อังกูร 
45. คุณกฤติญา หงษ์ทอง 
46. คุณลัดดาพอน สุนันทา 
47. คุณแสงทวี สุนันทา 
48. คุณกฤตภาส ชอบสะอาด 
49. คุณสมัย ชัยปรัชญาวงศ์
50. คุณวชิระ หาปูทน 
51. คุณวิรัตน์ มาด้วง 
52. คุณสุรชัย ภู่อ่ำ 
53. คุณวัลลภ หมื่นฤทธิ์ 
54. คุณสิริลักษณ์ หมื่นฤทธิ์ 
55. คุณแม่ไน้กี่ แซ่ตั้ง 
56. หจก.วาเลนไทน์ ทรานสปอร์ต 
57. คุณเบญจพล ทองดี 
58. คุณพ่อผา-คุณแม่กอง ดอนประถม
59. คุณเอกลักษณ์ เพ็งมาต
60. คุณสิริกร ทวีศักดิ์ 
61. คุณฐกฤต ทวีศักดิ์ 
62. คุณอภิรดี มีสมบูรณ์พูนสุข 
63. คุณสห มีสมบูรณ์พูนสุข 
64. คุณทัศนีย์ วงศ์ถามาตย์ 
65. คุณมงคล รุ่งสฤษศักดิ์ (โอนแล้ว)
66. คุณสมพงษ์ ชุนหชัย 
67. คุณศักดิ์สยาม เล่ห์กล 
68. คุณปิยวัฒน์ วงศ์ศรีสถาพร 
69. คุณศิริวรรณ ตั้งอดุลย์รัตน์ 
70. คุณแม่พิณ มะลิใหม่ 
71. คุณชวลิต ล้ำแสง 
72. คุณธนกร จวรรณ 
73. คุณประสิทธิ์ สีมาตย์ 
74. คุณจันทร์เพ็ญ สีมาตย์ 
75. คุณนุชจรี สุวรรณโสภา 
76. คุณอิทธิเชษฐ์ กุลฐิตานนท์ 
77. คุณวิวัฒน์ อมรนิมิตร 
78. คุณจรัสศรี อมรนิมิตร 
79. คุณยุทธนา แดงลา 
80. คุณเกศณี รองศักดิ์ 
81. คุณนริศรา ทองขำ 
82. คุณณริดา พลจันทึก 
83. คุณนภาดา ผิวพุ่ม 
84. คุณแสงระวี ศรีวิพัฒน์ 
85. คุณทองใส ดอกพิกุล 
86. คุณจิรพัฒน์ รังรักษ์ 
87. ด.ต.ประพนธ์ ศรีสด 
88. คุณประทีป ศิริงาม 
89. คุณชัยวัฒน์ วิทยสัมฤทธิ์
90. คุณพรลดา เพ็ชรการ 
91. คุณศุภณัฐ งอกจินดา 
92. คุณมาโนช จันทร์ประเสริฐ 
93. คุณเดช จันทร์ศรี 
94. คุณพ่อคำผง วรรณทอง
95. คุณสม ปิตตานัง 
96. คุณคงฤทธิ์ แสงสิมมา 
97. คุณไกรสร โพธิ์อนุกูล 
98. คุณรัตชกรภัชร์ กองสี 
99. คุณเกื้อ ผลนา 
100. คุณพิชิต บุตรศรี 
101. คุณกนกวรรณ จิตมาภัย 
102. คุณธวัชชัย คงทน 
103. คุณวาสนา สุหา 
104. คุณอมรรัตน์ สุวรรณชะตัน 
105. คุณเดชฤทธิ์ สงกลาง
106. คุณกัมพุวัณ บุญสาธร 
107. คุณสายยันต์ หมู่หาญ 
108. คุณวัดชริน แก่นจำปา 
109. คุณวิโรจน์ เผ่าคลองเตย 
110. คุณสากล วรชาติ 
111. คุณแม่ลำไย ศิริงาม 
112. คุณมานะ วรรณชาติ 
113. คุณพวงเพชร ชัยรัมย์.
114. คุณศรีสุวัฒน์ ชมชื่น 
115. คุณวรรณพร เงินยวง 
116. คุณภาสกร คันธานนท์
117. คุณรัตนศักดิ์ เคนกุดรัง 
118. คุณคงศักดิ์ หงษ์ทอง
119. คุณสมดี โนนสระคู 
120. คุณชุมพล-สุภาวดี แววฉิมพลี 
121. คุณนพดล โปธิตา 
122. คุณประเวศน์ โปธิตา
123. คุณคมสัน เมฆวงศา 
124. คุณธนสิทธิ์ เกจณะเวชช์ 
125. คุณสุภาพร วงศ์รักษาบุญ 
126. คุณคมฤทธิ์ ภูต้องใจ
127. คุณจอนสัน นันทวง 
128. คุณโชคชัย ตองอ่อน 
129. คุณชัยพันธุ์ อัครธีรวีร์
130. คุณชระภัค โพธิ์เงิน 
131. คุณณีรนุช บาลี 
132. คุณคณาพงศ์ กล้านา 
133. คุณฉอ้อน คุ้มเดช 
134. คุณภิเศก คุ้มเดช 
135. คุณกาญจนาภา โคตรมงคุณ
136. คุณธวัชชัย เกลื่อนกลางดอน 
137. คุณแสงมณี ทาหาริย์
138. คุณสมชาย ไชยมงคล
139. คุณกชการ รุ่งเรืองหิรัญญ์
140. คุณหริพล ตันติวัฒนพานิช 
141. คุณสมชาย วงศ์ราชบุตร