รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ปี 2561
รายนามเจ้าภาพภัตตาหารประจำ เดือน มกราคา 2561
                              วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561
                    อาจารย์ นก     ฐิตธมฺโม
                    คุณ วิเชียร    กล้านา 
                                         วันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2561
                           คุณ วริศ          ศิรินันท์ธนานนท์
                                         วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561
                           คุณ วิรัตน์       มาด้วง
                                         วันพฤหัส ที่ 4 มกราคม 2561
                           คุณ สุรชัย       ภู่อ่ำ
                                        วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
                           คุณ ธีระวุฒิ     วัฒิกุลพานิช
                                         วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561
                           คุณ วิระพงษ์   ไชยะดี
                                        วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561
                           คุณ แม่เพียร    แสนรัมย์
                                        วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561
                           คุณ ธนวัฒน์     บรรดาศักดิ์ไรศาล
                                       วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561
                           คุณ สุจิตรา       ศรีตระกูล
                                        วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561
                           คุณ พระไก่       ธมฺรตโน
                                         วันพฤหัส ที่ 11 มกราคม 2561
                           คุณ ดำรง          นวลสิงห์
                                         วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
                           คุณ จณิสตา      ชนะตระกูลเลิศ
                                          วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
                            คุณ บับพา         หินลาด
                                          วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561
                            คุณ ลัดดาพร     สุนันทา 
                                          วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
                            คุณ กิตติชัย        เจริญกิตติพร
                                          วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561
                             คุณ สายทอง      ชัยรัตน์วิจิตร
                                          วันพฤหัส ที่ 18 มกราคม 2561
                             คุณ ลักษณ์มน     ภู่อ่ำ
                             คุณแม่ พัน            พลานิสงฆ์
                                          วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561
                              อุทิศให้  คุณพ่อ ชิงชัย    สันโพธิ์
                                          วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
                              คุณ วรสกล            บุญคุณ
                              คุณ สกุลรัตน์          ดำรงกิจ
                                         วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561
                              คุณ บังอร             จานสันเทียะ
                              คุณ นันท์นภัส   ทองโคตร
                                          วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561
                              คุณ วัสวัลย์         ศรีวงศ์ษา
                              คุณ นารี               ศิริธนดีพันธุ์
                              คุณ ธากร             หมื่นฤทธิ์
                                          วันพฤหัส ที่ 25 มกราคม 2561
                              คุณ ดนัย          มาถายะพันธุ์
                                          วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
                              คุณ ณัฐวิทย์     วุฒิกุลพานิช
                                           วัน เสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561
                              คุณ วารุณี          วุฒิกุลพานิช
                                           วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561
                              คุณ มาวิน           ภู่สุวรรณ
                                            วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561
                               คุณ นันทพร        วุฒิกุลพานิช
                                            วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561
                               คุณพ่อ สุวรรณ คุณแม่ ดวงตา   เมฆวงศ์  
           

รายนามเจ้าภาพภัตตาหารประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
                           วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ กวิน      หมื่มฤทธิ์
                   คุณ ปรีชา     ทองปลิว
                           วันอาทิตย์ ที่ 4 กมภาพันธ์ุ 2561
                   คุณ สุรชัย     ภู่อ่ำ
                   คุณ สุริยา      ทรัพย์ธำรงค์
                           วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ ชนิดาภา  ศิริมงคล
                   คุณ ธีราวุฒ    วุฒิกุลพานิช
                           วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ุ 2561 
                   คุณ ฉวีวรรณ   ได้งาน
                           วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ วรสกล     บุญคุณ
                           วันพฤหัส ที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2561
                   ร้านประกอบทรัพย์
                   คุณ วรสกล      บุญคุณ
                           วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ สายยวน      มาด้วง
                           วันพฤหัส ที่ 15 กุมภาพันธุ์
                   คุณ กิตติชัย      เจริญกิติพร
                           วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ สายทอง     ชัยรัตนวิจิตร
                           วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ จุฬาลักษณ์  คงทน
                           วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ วิโรจน์       ยอดคำ
                           วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณพ่อ เฉลิม     ขจรเดช
                           วันพฤหัส ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ วรสกล       บุญคุณ
                           วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ พันลี          แก่นภักดี
                           วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ วนิดา         รัตนวงศ์
                           วันจันทร์  ที่่ 26 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ มาวิน         ภู่สุวรรณ
                           วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2561
                   คุณ วารุณี         วุฒิกุลพานิช
รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2561
                          วันพฤหัส ที่ 1 มีนาคม 2561
                  พระอาจารย์เจ้าอาวาส
                  คุณ เจทินี     ศรีตระกูล
                          วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561
                  คุณ ชวลิต     ล้ำแสง
                  คุณ เบญพล   ทองดี
                          วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561
                  คุณ ทองใส    ดอกพิกุล
                          วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561
                  คุณ สุรชัย      ภู่อ่ำ
                  คุณ ไพโรจน์   ชนะตระกูลเลิศ
                          วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561
                  คุณ ธีรวุฒิ      วุฒิกุลพานิช
                          วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561
                  คุณ ณัฐพงษ์   บานเย็น
                  คุณ ธนวัฑฒ์   ภิรมย์กิจ
                          วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2561
                  คุณ ภัสราพร   สว่างวงค์
                          วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561
                  คุณ วัลลภ      หมื่นฤทธิ์
                          วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561
                  คุณ บุษยมาน  ต.รุ่งเรือง
                          วันพฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561
                  คุณ กิตติชัย    เจริญกิตติพร
                          วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
                  คุณ สายทอง   รัตนวิจิตร
                          วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561
                  คุณ วรินทิพย์   ภิรมย์กิจ
                          วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561
                  คุณ อารดา      หมีลำพอง
                  คุณ ธนกฤต คุณไพฑูรย์ คุณโทเงิน
                          วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561
                  คุณ สุจิตรา      ศรีตระกูล
                  คุณ อัญชลี      พืชขุนทด
                          วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 
                  คุณ หมวย      ปภาวดี
                  คุณ ชวลิต      ล้ำแสง 
                          วันพฤหัส ที่ 22 มีนาคม 2561
                  คุณ วรสกล      บุญคุณ
                  คุณ ฮานน่า      สุนันทา
                          วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561
                  ร.ต.ตเจริญ      สุขศรี
                           วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561
                  คุณ มาโนช      จันทร์ประเสริฐ
                            วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561
                  คุณ มาวิน    ภู่สุวรรณ
                            วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2561
                  คุณ วารุณี        วุฒิกุลพานิช
                            วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561
                  คุณ ชนิดาภา   ศิริมงคล
                            วันพฤหัส ที่ 29 มีนาคม  2561 
                  คุณ นันทพร      วุฒิกุลพานิช
                             วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561
                  คุณ อัมรา         คงทน
                             วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561
                  คุณ กัลยารัตน์    ชัยเพชร
รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ประจำเดือนเมษายน2561
                    วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561
            คุณ  ชัชนี      เจริญกิตติพร 
                    วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
            คุณ  วรสกล    บุญคุณ
                    วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561
             คุณ แสงทวี สุนันทา
                    วันพุธ  ที่ 4 เมษายน 2561
             คุณ  สุรชัย      ภู่อ่ำ 
                    วันพุธ  ที่ 4 เมษายน 2561
             คุณ  วินัย        ภัทรเวสรังษี 
                    วันพฤหัส ที่ 5 เมษายน 2561
             คุณ  ธีรวุฒิ      วุฒิกุลพานิช 
             คุณ แม่เหรียญ สายชัยภูมิ
                    วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561
             พ.ต.ท. สุชาติ   หมีลำพอง 
                    วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561
              คุณ  พีรพล       สิงหะสุริยะ 
              คุณ  วรสกล      บุญคุณ พร้อมครอบครัว 
                     วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
              คุณ  รัชนีวรรณ   ศรีตระกูล 
                     วันอังคาร ที่ 10ิ เมษายน 2561
              หลวงตาเย็น อุทิศให้ ญาติๆ ทุกท่านที่จากไป
                     วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561
              คุณ  โจนาเติ้ล   สุนันทา
                     วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561
              คุณ  เอมมิรี่      สุนันทา
                     วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561
              คุณ  กิตติชัย     เจริญกิตติพร 
              คุณ  วรสกล      บุญคุณ 
              โรงทานศิษย์วัดเขาบังเหย 
                     วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561
              คุณ  อ้อยทิพย์  เนื่องแสง 
                     วันอาทิตย์ ที่ 8 เมาายน 2561
              คุณ  เสรีรักษ์    งอกจินดา
              ร้านประกอบทรัพย์ 
                      วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561
               คุณ  วัลลภ      หมื่นทิพย์ 
               ครอบครัวหาปูทนอุทิศให้ แม่เพียรหาปูทน 
                       วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561
               คุณ  คำพันธ์     กิริยาดี 
                        วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2561
               คุณ  สายทอง   ชัยรัตนวิจิตร 
               คุณ  ประสิทธิ์    สีมาตย์ 
                        วันพฤหัส ที่ 26 เมษายน 2561
               คุณ  มาวิน        ภู่สวรรณ 
                         วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
               คุณ  วารุณี        วุฒิกุลพานิช 
               คุณ  กนกวรรณ   กลองมาลัย 
                          วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561
               คุณ  อัมรา         คงทน  
                          วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561
               คุณครู จำปี คุณ สุรทิน พร้อมบุตรหลาน   
                          วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561
               คุณ  นันทพร      วุฒิกุลพานิช 
               ร้านอุทัยอะไหล่ยนต์ (บางใหญ่) 
รายนามเจ้าภาพภัตตาหารประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2561
                     วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
              ด.ช. พลชัย ม่วงอ่อน 
                     วันศุกร์ที่4 พฤษภาคม 2561
              คุณ  สุรชัย  ภู่อ่ำ  
                     วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561
              คุณ  ธีรวุฒิ  วุฒิกุลพานิช 
                     วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561
              คุณ  ธีรพจน์  ผิวทอง 
                      วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561
               คุณ  สุภัตรา  เกตุยั่งยืน  
               คุณ  อรรถพล คำหอมชื่น  
                      วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561
                ร้านประกอบทรัพย์  
                      วันพฤหัส ที่ 10 พฤษภาคม 2561
                คุณ  องอาจ   ปิยะสมบัติกุล
                      วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561
                คุณ รัชณีวรรณ ศรีตระกูล  
                      วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
                คุณ  พีรชาติ  กรองมาลัย  
                      วันพฤหัส ที่ 17 พฤษภาคม 2561
                คุณ  บุษยมาน ต.รุ่งเรือง  
                      วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
                คุณ  สายทอง  ชัยรัตนวิจิตร  
                      วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561
                สามเณร ทศพนธ์ รุ่งเรืองรัญ 
                      วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561
                คุณ  วรรณา  ไพกิตร  
                       วันเสาร์ ที่19 พฤษภาคม 2561
                คุณ  ชินภพ  เจริญกิตติพร พร้อมญาติ 
                       วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
                คุณ  สุมังคละ  ชัยรัตนวิจิตร  
                       วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561
                คุณ  วรสกล  บุญคุณ 
                       วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561
                คุณ แม่สาย  ขจรเดช 
                คุณ  อรุณี    อิ่มกลิ่น  
                คุณ  ไพรบูลย์  ทรงกิตติวรวุฒิ์   
                       วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561
                คุณ  มาวิน   ภู่สุวรรณ 
                คุณ  แม่ส้มจีน  คำโคกกรวด  
                       วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561
                คุณ  วารุณี   วุฒิกุลพานิช  
                       วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561
                พ.ต.อ. ยงยุทธ  กรองมาลัย 
                       วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561
                คุณ  นันทพร  วุฒิกุลพานิช 
                       วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561          
                ครอบครัวอนุสุเรนทร์   
รายนามเจ้าภาพภัตตาหารประจำเดือน มิถุนายน ปี 2561
                     วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561
               คณะทายาท  
               คุณ  ทวีศักดิ์  วงส์สินธนกิจ   
               คุณ  กัยยารัตน  ชังเพชร  
               คุณ  ธนวัฑฒ์  ภิรมย์กิจ 
                     วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561
               คุณ  นัฐพงษ์  บานเย็น  
               คุณ  สุรขัย    ภู่อ่ำ  
                     วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561
               คุณ  โย  โสภาจร   
                      วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561           
               คุณ  ธีรวุฒิ  วุฒิกุลพานิช 
               คุณ  ลัดดาพร  สุนันทา   
                      วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
               คุณ  วาสนา   เจริญกิตติพร  
                      วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561
               คุณ  รัชนีวรรณ  ศรีตระกูล 
                      วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
               ร้านประกอบทรัพย์   
               คุณแม่ อาโป้ย  แซ่อึ่ง  
                       วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
               คุณ  วัลลภ  หมื่นฤทธิ์  
                       วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2561
               คุณ  องอาจ  ปิยะสมบัติกุล 
                       วันอังคาร ที่12 มิถุนายน 2561
               คุณ  แสงเพชร  สีเพชร   
               คุณ  วิเชียร  กล้านา  
                       วันอาทิตย์ ที่17 มิถุนายน 2561
               คุณ  ปาณิศา  กล้านา  
                       วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
               คุณ  แคทธียา  เจริญสุข   
                       วันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 256
               คุณ  อโณทัย   แก้วบุญจันทร์ 
                       วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561  
               คุณ  สายทอง  ชัยรัตนวิจิตร 
               คุณ  ศุภณัฐ    งอกจินดา  
               คุณ  เจตนาพร  มหาสวัสดิ์  
                       วันพฤหัส ที่ 21 มิถุนายน 2561
               คุณ  วุฒินัฎ   ศิรินันท์ธนานนท์ 
               คุณ  เพลิน   ม่วงอ่อน  
                       วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561
               คุณ  สวัสดิ์   สิงห์สา  
               คุณ  มาวิน    ภู่สุวรรณ  
                       วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561
               คุณ  นันทพร  วุฒิกุลพานิช  
                       วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
               คุณ  วรสกล   บุญคุณ  
                       วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561
               คุณ  อัมรา  คงทน  
รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม2561
                       วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561
               คุณ กันยารัตน์  ชังเพ็ชร  
               คุณ ทวีศักดิ์   วงศ์สินธนกิจ  
                       วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561
               คุณ องอาจ   ปิยะสมบัติกุล  
               คุณ เกศณี    รองศักดิ์   
                       วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561
               คุณ  สุรชัย  ภู่อ่ำ  
                       วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
               หลวงตา สหชัย สจฺจญาโณ  
               คุณ  สห  มีสมบูรณ์พูนสุข   
                        วันพฤหัส ที่ 5 กรกฎาคม 2561
               คุณ  ธีรวุฒิ  วุฒิกุลพานิช 
               คุณ เจทินี   ศรีตระกูล   
               คุณ สิริลักษณ์  หมื่นฤทธิ์ 
                        วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561
               ลูกศิษศ์และทายาท วัดเขาบังเหย 
               คุณ  จันทร์เพ็ญ  ชนะตระกูลเลิศ  
               ด.ช.  พิพัฒน์    ม่วงอ่อน  
                        วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561
               คุณ  รัชนีวรรณ  ศรีตระกูล 
                        วันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561
               ร้านประกอบทรัพย์  
               คุณ วาษนวัฒน์  บุญนาค   
                        วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561
               คุณ  ชวการ  หมื่นฤทธิ์  
                        วันพฤหัส ที่ 12 กรกฎาคม 2561
               คุณ  องอาจ   ปิยะสมบัติกุล  
                        วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561
               คุณ  กิตติชัย   เจริญกิตติพร 
                        วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561
                คุณ  สายทอง  ชัยรัตนวิจิตร  
                คุณ  บุษยมาน  ต.รุ่งเรือง 
                คุณ  ทวีศักดิ์    วงศ์สินธนกิจ   
                คุณ  ศุภลักษณ์  จันปาน  
                        วันพุธ  ที่ 18 กรกฎาคม 2561
                คุณ  องอาจ     ปิยะสมบัติกุล 
                        วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561
                พลตรี  สรชัย  สุมลรัตน์กลั่นการดี  
                        วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561
                คุณ  ไชยรัตน์   รัตนวงศ์  
                         วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561
                คุณ  วรสกล     บุญคุณ 
                         วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 
                ด.ญ.  สดารัตน์  พืดขุนทด  
                         วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 
                คุณ   จำรัส       ยินดี 
                          วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561
                 บ.จ.ก. พรีเมียรเวอค์เซอร์วิส   
                          วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561
                 คุณ  วารุณี  วุฒิกุลพานิช 
                 คุณ โอภาส   คันธานนท์  
                 ด.ญ. ฟ้าใส   เจริญกิตติพร  
                           วันอาทิตย์  ที่ 29 กรกฎาคม 2561
                 คุณ  ณัฐชนน   ภู่อ่ำ  
                 คุณ  โสพิศ   กิจไธสง 
                           วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561
                 คุณ  อัมรา   คงทน   
รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ประจำเดือนสิงหาคมปี 2561
                       วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561
                ด.ต. สมบัติ   ชมตะคุ  
                คุณ  กันยารัตน์  ชัยเพชร  
                       วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561
                คุณ  ขนิษฐา  สีมาตย์ 
                คุณ  วาสนา   สุหาวัน
                        วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561    
                คุณ  สุรชัย    ภู่อ่ำ  
                คุณ  อรรถพล  คำหอมรื่น และครอบครัว  
                        วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561
                คุณ แม่ชี ประพันธ์  ศรีภูงา
                คุณ  วัญเพ็ญ   ศรีภูงา  
                คุณ  เจทินี      ศรีตระกูล  
                        วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561
                คุณ  จุลนี  วิชเดช  
                        วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561
                คุณ  พับพา  หินลาด  
                        วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561
                ร้านประกอบทรัพย์  
                        วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561
                คุณ  องอาจ  ปิยะสมบัติกุล 
                        วันพฤหัส ที่ 9 สิงหาคม 2561
                คุณ  รัชนีวรรณ  ศรีตระกูล 
                คุณ  ธนกรณ์   ทรัพย์ภิญโญชัย พร้อมเพื่อน   
                         วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561     
                คุณ  กวิน    หมื่นฤทธิ์ 
                คุณ  สุภา    ชลารักษ์ 
                         วันพฤหัส ที่ 16สิงหาคม 2561
                คุณ  กันยารัตน์  ชัยเพชร 
                คุณ  สายทอง   ชัยรัตนวิจิตร   
                         วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561
                คุณ  กิตติชัย  เจริญกิตติพร  
                คุณ  บุษยมาน   ต.รุ่งเรือง  
                          วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561
                คุณ  ธีรศักดิ์   บูรณะ  
                คุณ  สุวิมล    วงสุโท  
                          วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561
                ด.ช. สิทธิศักดิ์  งอกจินดา 
                          วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561
                คุณ สุภาพร  วงศ์รักษาบุญ  
                          วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561
                คุณ  เบญจพล  ทองดี  
                ร.ท  เกรียงไกร  พิทักษ์  
                          วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561
                คุณ  ลัดดาพร  สุนันทา  
                          วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561
                 หลวงตา สหชัย  สจฺจญาโณ 
               คุณ  วรสกล   บุญคุณ  
                           วันพฤหัส ที่ 23 สิงหาคม 2561  
               คุณ ชุ่มฉ่ำ คุณ รัชนี หินเชาว์ พร้อมครอบครัว 
                           วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561
               คุณ  แม่อุไร   ทองปลิว  
               คุณ  วชิรวิทย์  คนเพียร  
                            วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561
               คุณ  ปฐมพงษ์  จันทนาคม  
               คุณ  มาวิน      ภู่สุวรรณ  
                            วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561
               คุณ  วารุณี      วุฒิกุลพานิช 
                            วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561
               คุณ  นันทพร   วุฒิกุลพานิช  
                            วันพฤหัส ที่ 30 สิงหาคม 2561
               คุณ  ชวลิต     ล้ำแสง  
               คุณ  อัมรา  ล้ำแสง  
 
รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ประจำเดือนกันยายน ปี2561
                           วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561
            คุณ กันยารัตน   ชัยเพชร  
            คุณ ทวีศักดิ์      วงศ์สินธนกิจ   
            คุณ สุรเดช       ซิ้มพัฒนาวงศ์   
            คุณ ศุภลักษณ์   จันปาน   
             คุณ ขนิษฐา       กมล   
                           วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561
             คุณ กิตติชัย       เจริญกิตติพร 
             คุณ เบญจพล     ทองดี 
                           วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561
             คุณ วิเชียร         กล้านา  
                           วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561
              คุณ องอาจ        ปิยะสมบัติกุล 
                           วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
              คุณ สุภัทรา       ชนะรัตน์  
              คุณ สุรชัย        ภู่อ่ำ 
                           วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561
              คุณ มนตรี         ทองปลิว 
              คุณ ปัญญาพร    ไปปะ
                           วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561
              คุณ สมัย           ดีกลาง  
                           วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561
              คุณ เดือนนภา    บุญคุณ 
                           วันพฤหัส ที่ 6 กันยายน 2561
              คุณ จุลนี           วิชเดช  
                           วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561
              ครูบา ศุภชัย      มหิสสะโร 
              คุณ รัชนีวรรณ   ศรีตระกูล   
                            วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561
              คุณ วัลลภ        หมื่นฤทธิ์
                            วันพฤหัส ที่ 3 กันยายน 2561
              คุณ รุจิพร         บุญคุณ  
                            วันพฤหัส ที่ 13 กันยายน 2561
              คุณ วรสกล      บุญคุณ  
              คุณ จิตสุภา       ภิรมย์กิจ 
              คุณ พงษ์เพ็ชร   แดงกุดต้ม 
                            วันศุกร์ ที่14 กันยายน 2561
              คุณ บุณญวีท์     ภู่อ่ำ  
                            วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2561
              คุณ สายทอง     ชัยรัตน์วิจิตร 
              คุณ ประสิทธิ์     สีมาตย์  
              คุณ ผ่องศรี       ปานสระโพธิ์
                            วันพฤหัส ที่ 20 กันยายน 2561
              คุณ อ้อยทิพย์    เนืองแสง 
              คุณ พงษ์เพ็ชร   แดงกุดต้ม  
                            วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561
              พระปิฎก         มาศิลป์  
                   คุณแม่ สมร       จรัญวัน
              คุณ ไพโรจน์     ชนะตระกูลเลิศ
                             วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561
              คุณ ทัฐฌา       ชินวุฒิ  
                             วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561
              คุณ ใจเพ็ชร      ขานวงศ์  พร้อมญาติ  
                             วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561
              คุณ มาวิน         ภู่สุวรรณ  
              คุณ คมสัน        เมฆวงศ์
                              วันพฤหัส ที่ 27 กันยายน 2561
               แม่ชี ปัฐฌาณวลี  ปิยะธนภูดินันท์  
               คุณ วารุณี        วุฒิกุลพานิช
               คุณ ภารดา       ไชยมาส
                              วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
               คุณ องอาจ       ปิยะสมบัติกุล  
                              วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561
                คุณ นันทพร      วุฒิกุลพานิช 
                คุณ อริยกรณ์     ธรรมขันธ์
                คุณ ทวีศักดิ์       วงศ์สินธนกิจ
                คุณ สุรเดช        ซิ้มพัฒนาวงศ์
                               วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561
                คุณ อัมรา          คงทน  
                คุณ อารมย์        จำนงชอบ
รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561
                               วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561
               คุณ กัลยารัตน์    ชัยเพชร   
               คุณ อริยะกรณ์    ธรรมขันธ์ 
               คุณ ทวีศักดิ์       วงศ์สินธนกิจ
               คุณ สุรเดช        ซิ้มพัฒนา
               คุณ ศุภลักษณ์    จันปาน
               คุณ ขนิษฐา        กมล
                      วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
               คุณ ทินกรรต์   เบยสุข   
                      วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561
               คุณ จิรัตน์ดา    รัตนวงศ์ 
                      วันพฤหัส ที่ 4 ตุลาคม 2561
               คุณ สุรชัย       ภู่อ่ำ 
               คุณ สามารถ    เกษมสุข
                       วันศุกร์ ที่ 5 วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2561
               คุณ ทัศนีย์      วงศ์ถามาต 
               คุณ สมัย         ดีกลาง
                       วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561
               คุณ จุลนี         วิชเดช  
                       วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561
               ร้านประกอบทรัพย์ 
               คุณ กรกช      บัวภา
                        วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561
                คุณ รัชนีวรรณ   ศรีตระกูล 
                        วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561
                คุณ ทัศนีย์       วงศ์ถามาตย์  
                        วันพฤหัส ที่ 11 ตุลาคม 2561
                คุณ วัลลภ        หมื่นฤทธิ์   
                คุณ ศักดิ์พัฒน์   ศิริคะเณรัตน์
                        วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 
               คุณ ศิริภาต์       เด็ดดวง  
                        วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561
                คุณ ลัดดาพร     สุนันทา  
                        วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561
                คุณ เบญจพล    ทองดี  
                        วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561
                คุณ กิตติชัย      เจริญกิตติพร
                คุณ พสิษฐ์        ศิริคะเณรัตน์  
                        วัน อังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561
                 คุณ สายทอง     ชัยรัตน์วิจิตร  
                 คุณ กัลยารัตน์    ชัยเพชร
                 คุณ ทวีศักดิ์       วงศ์สินธนกิต
                 คุณ สุรเดช        ซิ้มพัฒนาวงศ์
                 คุณ ศุภลักษณ์    จันปาน
                 คุณ ขนิษฐา        กมล
                        วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561
                 ครูบา ศุภชัย       มหิสสะโร  
                 คุณ อรรถพล       คำหอมรื่น
                         วัน พฤหัส ที่ 18  ตุลาคม 2561
                 คุณ องอาจ         ปิยะสมบัติกุล
                          วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561
                 คุณ ทัศนีย์          วงศ์ถามาตย์ 
                          วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561
                 คุณแม่ชี ประพันธู์  ศรีภูงา 
                            วันพฤหัส ที่ 18 ตุลาคม 2561
                 คุณ องอาจ         ปิยะสมบัติกุล  
                            วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561
                 คุณ ลัดดาพร      สุนันทา   
                            วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561               
                 คุณ วรสกล         บุญคุณ  
                 คุณ วันเพ็ญ คุณ นพวิทย์  ศรีภูงา 
                            วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561
                 คุณ เดชฤทธิ์       สงกลาง  
                            วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561
                 คุณ อริยะธัช        วชิระภาคภูมิ
                            วันพฤหัส ที่ 25 ตุลาคม 2561
                 คุณ ลัดดาพร        สุนันทา
                            วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561
                 คุณ มาวิน           ภู่สุวรรณ
                            วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561
                 คุณ วารุณี           วุฒิกุลพานิช
                 พร้อมคณะโรงทาน
                            วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561
                 คุณ วิเชียร           กล้านา
                 คุณ ปาณิศา         กล้านา
                 คุณ ปณิชา           อนุสุเรนทร์
                            วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
                 คุณ อัมรา             คงทน   
                 หลวงตา สมยศ  ทีปังกะโร  อุทิศให้ คุณพ่อ สุภา   บุญสาธร
                            วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561
                 หลวงตา สมยศ ที่ปังกะโร  อุทิศให้ คุณพ่อ สุภา บุญสาธร     
รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561
                          วันพฤหัส ที่  1 พฤศจิกายน 2561
                 หลวงตา สมยศ     ที่ปังกะโร
                 คุณ กัลยารัตน์       ชัยเพชร
                 คุณ ทวีศักดิ์          วงศ์สินธนกิจ
                 คุณ สุรเดช           ซิ้มพัฒน์วงศ์
                 คุณ ศุภลักษณ์       จันปาน
                 คุณ ขนิษฐา           กมล
                          วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
                 หลวงตา สมยศ       ทีปังกะโร   อุทิศให้ คุณพ่อ สุภา  บุญสาธร
                 คุณ ภาสกร            มณีวรรณ
                 ร้าน ย.ยักษ์ตำหมากหุ่ง
                          วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ จิตติมา      ไข่มุกด์
                          วันอาทิตย์ ท่ี่ 4 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ สุรชัย         ภู่อ่ำ
                          วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ กนกวรรณ     กรองมาลัย
                          วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ จุลนี           วิชเดช
                          วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561
                 อุทิศให้ คุณพ่อแปลง  สุนันทา
                          วันพฤหัส ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
                 ร้านประกอบทรัพย์
                 คุณ จิรโชติ       ศรีโยหะ
                 คุณ ศิริพร         สินอำนวยผล
                           วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
                 คุณ รัชนีวรรณ    ศรีตระกูล
                           วัน เสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ ณัฏฐรัชช์     พรธาดาวิทย์
                           วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ กวิน         หมื่นฤทธิ์
                 คุณ ปัถยา       ศิรินันท์ธนานนท์
                           วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ เกวลิน        ชนะตระกูลเลิศ
                           วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ พิสิฐพงศ์      ทิทา
                           วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ แทน          วังโตโย
                           วันพฤหัส ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ กิตติชัย    เจริญกิตติพร
                 คุณ บุษยมาน   ต.รุ่งเรือง
                 คุณ โสภิต        กิจไธสง  อุทิศให้ คุณพ่อ สมจิต  กิจไธสง
                            วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ กัลยารัตน์       ชัยเพชร
                 คุณ สายทอง        ชัยรัตนวิจิตร
                 คุณ ทวีศักดิ์          วงศ์สินธนกิจ
                 คุณ สุรเดช           ซิ้มพัฒนาวงษ์
                 คุณ ศุภลักษณ์       จันปาน
                 คุณ ขนิษฐา           กมล
                            วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ องอาจ         ปิยะสมบัติกุล
                 คุณ จันทร์เพ็ญ     วิลัย
                             วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ สุจินตรา     ภัคดิ์ชัยภูมิ
                             วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ องอาจ       ปิยะสมบัติกุล
                             วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561
                 คุณแม่ อุไร        ทองปลิว
                 คุณ พรประสิทธิ์   ม่วงอ่อน  อุทิศให้ คุณแม่ จันทร์ บุตรโสภา
                             วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
                 คุณ ยงยุทร         กรองมาลัย
                             วันพฤหัส ที่ 22 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ วรสกล    บุญคุณ                  
                             วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
                 ร้านประกอบทรัพย์
                 คุณ อรรถพล        คำหอมรื่น
                             วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ องอาจ       ปิยะสมบัติกุล
                             วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ ศิริชัย         นันสุนานนท์
                             วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ มาวิน         ภู่สุวรรณ
                             วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ ปัญชลีย์      ปิยะมณีศิลป์
                             วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561
                 สามเณร วิโรจน์   ยอดคำ
                 คุณ ปัญชลีย์       ปิยะมณีศิลป์
                             วันพฤหัส ที่ 29 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ ปัญชลีย์      ปิยะมณีศิลป์
                 คุณ ปาณิศา คุณ วิเชียร   กล้านา
                              วัน ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
                 คุณ ปัญชลีย์       ปิยะมณีศิลป์
                 คุณ อัมรา           คงทน   
รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ประจำเดือนธันวาคม ปี 2561
                                         วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
                 คุณ ปัญชลีย์     ปิยะมณีศิลป์
                 คุณ ศุภชัย        กล้านา
                            วันอาทิตย์ ทีึ่ 2 ธันวาคม 2561
                 กลุ่มทายาท
                 คุณ สกุลรัตน์     ดำรงกิจ พร้อมครอบครัว
                             วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561
                 กลุ่มทายาท
                 คุณ จิตติมา       ไข่มุกด์
                             วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561
                 กลุ่มทายาท
                 คุณ สุรชัย          ภู่อ่ำ
                             วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561
                 คุณ สมัย           ดีกลาง
                 คุณ เจทินี          ศรีตระกูล
                             วันพฤหัส ที่ 6 ธันวาคม 2561
                 คุณ จุลนี            วิชเดช
                             วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561
                 คุณ องอาจ         ปิยะสมบัติกุล
                              วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561
                 คุณ จิระโชติ         ศรีโยหะ
                 ร้านประกอบทรัพย์
                               วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561
                 คุณ รัชนีวรรณ       ศรีตระกูล
                 คุณ รัตชกรภัธร์      กองสี
                               วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561
                 ค.บ. สุภชัย   ล.ต. สุนทร       
                               วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561
                 คุณ ธนวรรณ     ชมมาลี
                 คุณ ณริดา         พลจัยทึก
                               วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561
                 คุณ แม่ อาโป้ย   แซ่อึ่ง
                              วันพฤหัส ที่ 13 ธันวาคม 2561
                 คุณ พิมพิชยา      ธนศักดิ์ศรีสุภา
                              วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561
                 คุณ ชวลิต          ล้ำแสง
                              วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561
                 คุณ กิตติชัย        เจริญกิตติพร
                               วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561
                 คุณ สายทอง        ชัยรัตน์วิจิตร
                 คุณ ทวีศักดิ์         วงศ์สินธนกิจ
                 คุณ สุรเดช           ซิ้มพัฒนาวงศ์
                 คุณ ศุภลักษณ์       จันปาน
                 คุณ ขนิษฐา          กมล
                               วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561
                 คุณ องอาจ           ปิยะสมบัติกุล
                               วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561
                 คุณ ปภาวดี           สุวรรณคุณากร
                               วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561
                 คุณ ณัฐวิทย์          วุฒิกุลพานิช
                               วันพฤหัส ที่ 20 ธันวาคม 2561
                 คุณ สุภาพ             มหาสวัสดิ์