รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟประจำปี 2561
รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือน มกราคม ประจำปี 2561
                              วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561
                     คุณ ลัดดาพร    สุนันทา
                     คุณ ปาน คุณ สาคร   เวียงหนู
                               วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
                     คุณ ลัดดาพร     สุนันทา
                               วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561
                     คุณ ชฎาวรรณ     ธีรอภิวัฒน์
                               วันพฤหัส ที่ื 4 มกราคม 2561
                     คุณ ชวลิต      พิญโญ
                               วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
                     คุณ ธีรวุฒิ       วุฒิกุลพานิช
                               วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561
                     คุณ เจทินี        ศรีตระกูล
                     คุณ ไพรโรจน์    พานพล และครอบครัว
                               วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561
                     คุณ ธนวัฒน์       บรรดาศักดิ์ไพรศาล  
                               วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561
                     เณรเต้ย    
                     กลุ่มเกื้อกูล
                               วันพฤหัส ที่ 11 มกราคม 2561
                     คุณเปรม     รัตน์วงศ์ 
                               วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561
                     คุณ บุษยมาน  ต.รุ่งเรือง
                               วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561
                     คุณ นันทพร      วุฒิกุลพานิช
                                วันพฤหัส ที่ 18 มกราคม 2561
                     คุณ สุกัญญา      เกริกไกรกิจพร
                                วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561
                    คุณ บุษยมาน      ต.รุ่งเรือง
                                วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
                    คุณ วรสกล         บุญคุณ
                                วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561
                    คุณ บุษยมาน       ต.รุ่งเรือง
                                วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561
                    คุณ นารี       ศิริธนดีพันธุ์
                                วันพฤหัส ที่ 25 มกราคม 2561
                    คุณ มยุรี       แสงจันดา
                                วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
                    แม่ชี ปัฐฌาณาลี   ปิยะธนภูดินันท์        
                                วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 
                    ด.ญ จันทรัตน์      เมฆวงศา
                                วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561
                    คุณ บุษยมาน      ต.รุ่งเรือง
                                วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561
                    คุณ อัมรา       คงทน
                                วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561
                    คุณ บุษยมาน   ต.รุ่งเรือง
รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือน กุมพาพันธ์ประจำปี 2561
                               วันพฤหัส ที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2561
                      คุณ บุษยมาน  ต.รุ่งเรือง
                      คุณ พีรพล     สิงหะสุริยะ
                               วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2561
                      คุณ บุษยมาน  ต.รุ่งเรือง
                      ร.ต ดำรง       คงอริยะ
                               วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2561
                      คุณ บุษยมาน   ต.รุ่งเรือง
                               วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2561
                      คุณ สุรชัย       ภู่อ่ำ
                      คุณ สุวิท        ทรัพย์ธำรงค์
                      คุณ อรทัย       สมาธิทรัพย์ดี
                                วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2561
                      คุณ ธีรวุฒิ       วุฒิกุลพานิช  
                                วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2561
                      คุณ บุษยมาน    ต.รุ่งเรือง
                                วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2561
                      คุณ บุษยมาน      ต.รุ่งเรือง
                      คุณ แพรววรรณ   ไชยะดี
                                 วันพฤหัส ที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2561
                       ร้านประกอบทรัพย์
                                 วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2561
                       คุณ ชัยวัฒน์     วิทยสัมฤทธิ์
                       คุณ ธนวัฒน์     ทะมา
                                  วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธุ์
                        กลุ่มเกื้อกูล
                                   วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2561
                        ครอบครัวจำปาทอง
                        คุณ บุญญวีท์    ภู่อ่ำ
                                    วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2561
                        คุณ ภัทริยา     หางาม
                                     วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2561
                         ครูบาทัศน์
                                      วันพฤหัส ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561
                         คุณ ประสิทธิ์   สีมาตย์

รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือน มีนาคม ประจำปี 2561
                                วันพฤหัส ที่ 1 มีนาคม 2561
                        คุณ บุษยมาน     ต.รุ่งเรือง
                                วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561
                        คุณ บุษยมาน     ต.รุ่งเรือง
                                 วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561
                        คุณ บุษยมาน      ต.รุ่งเรือง
                                 วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561
                        คุณ สุรชัย        ภู่อ่ำ
                                 วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561
                        คุณ ธีรวุฒิ        วุฒิกุลพานิช
                        คุณ เจทินี         ศรีตระกูล
                                 วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561
                        คุณ เฉลา          เทยขุนทน
                                 วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
                        กลุ่มเกื้อกูล
                                 วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2561
                        คุณ บุษยมาน     ต.รุ่งเรือง
                                 วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2561
                        คุณ บุษยมาน      ต.รุ่งเรื่อง
                                 วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
                        คุณ อรรถพล      หอมรื่น พร้อมครอบครัว
                                 วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561
                        คุณ สุจิตรา         ศรีตระกูล 
                                 วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2561
                        คุณ จิรพรรณ      พงษ์ธนู
                                 วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561
                        คุณ ชำนาญ         สีชุ่ม
                                 วันพฤหัส ที่ 22 มีนาคม 2561
                        คุณ มลิวัลย์          เมืองสักดา
                                 วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 251
                        คุณ คมสัน         เมฆวงศา
                                 วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561
                        คุณ อรทัย    สมาธิทรัพย์ 
                                 วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561
                        คุณ บุษยมาน      ต.รุ่งเรือง
                                  วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561
                        คุณ บุษยมาน     ต.รุ่งเรือง
รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือนเมษายน ประจำปี 2561
                           วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561
                 คุณ บุษยมาน    ต.รุ่งเรือง 
                           วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
                 คุณ กันยารัตน   ชังเพชร  
                 คุณ สุรศักดิ์      เกตุยั่งยืนวงศ์  
                            วันอังคาร ที่ 3 เมษายน2561
                  คุณ นิคม         อ่อนตา  
                            วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561
                  คุณ สุภา         ชลารักษ์ 
                  คุณ วินัย         ภัทรเวสรังษี  
                            วันพฤหัส ที่ 5 เมษายน 2561
                  คุณ ธีรวุฒิ       วุฒิกุลพานิช  
                  คุณ เจทินี        ศรีตระกูล  
                  คุณ ศิรินันท์      บังเกิด   
                           วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561
                  คุณพ่อ สุวรรณ   เมฆบังเกิด 
                  คุณแม่ ดวงตา    เมฆบังเกิด  
                           วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561
                  คุณ สุจิตรา        เกตุยั่งยืนวงศ์  
                           วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561
                  คุณ เสรีรักษ์       งอกจินดา  
                  ร้านประกอบทรัพย์  
                            วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
                  คุณ วรสกล        บุญคุณ และ ครอบครัว  
                             วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561
                  คุณ ชวลิต         พิญโญ 
                             วันพุธ ที่ 11  เมษายน 2561
                   คุณ คมสัน         เมฆวงศา  
                             วันศุกร์ ที่ 13  เมษายน 2561
                   คุณ อรรถพล      คำหอมรื่น  
                   ด.ญ. จันทรัตน์    เมฆวงศา 
                             วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561
                   คุณ ประมวล       ทรัพย์เฉลิม  
                             วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
                   คุณ สุรวิทย์   จันอุไร  
                              วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561
                   บรัษัท เอ็มดีเอส เซอร์วิส จำกัด 
                              วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561
                   คุณ โดมพล       เฉลิมช่วง  
                              วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
                   คุณ กุลนิษ         ภิรมย์กิจ 
                              วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561
                   คุณ สุริยา           ทรัพย์ธำรงค์  
 
รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2561
                        วันพุธ ที่2 พฤษภาคม 2561
               คุณ บุษยมาน  ต.รุ่งเรือง 
                        วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561
               คุณ ธีรวุฒิ      วุฒิกุลพานิช 
               คุณ นัฐพงษ์    บานเย็น  
                        วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561
               ร้านประกอบทรัพย์  
                        วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
               คุณ สิทธิโชค    นามเสนา 
                        วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
               คุณ เกียรติศักดิ์  พูพิลึก  
                        วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561
               คุณ ทองดี       สมสามาตย์ 
                        วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561
               คุณ คำมี     สาสมมาตย์    
                        วันพฤหัส ที่ 10 พฤษภาคม 2561
                คุณ ลัดดาพร    สุนันทา   
                        วันพุธ  ที่ 9 พฤษภาคม 2561
                คุณ มณีวร       จันทะปัญญา  
                        วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2561
                คุณ คมสัน       เมฆวงศ์ พร้อมครอบครัว  
                        วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
                อุทิศให้ คุณแม่ บุ่งเจ็ง แซ่ลิ้ม  
                คุณ จารุวรรณ   พร้อมครอบครัว 
                        วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561
                คุณ วรสกล      บุญคุณ  
                       วันจันทร์ ที่ื 28 พฤษภาคม 2561
                คุณ อรทัย       สมาธิทรัพย์ดี  
                คุณ อรดา        หมีลำพอง 
                       วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561
                คุณ สุภาพ       มหาสวัสดิ์  
                คุณ เจตนาพร   มหาสวัสดิ์ 
                        วันพฤหัส ที่ 31 พฤษภาคม 2561
                คณะทายาท 
รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือน มิถุนายน ประจำปี 2561
                     วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561
              ร.ต.ต. ดำรง     คงอริยะ 
                     วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561
              คุณ กันยารัตน์   มีมา  
                     วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561
              ด.ญ จันทรรัตน์  เมฆวงศา  
                     วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
              คุณ วาสนา       เจริญกิตติพร  
                     วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561
              คุณ ชำนาญ      สีชุ่ม  
              คุณ จิรพรรณ     พงษ์ธนู
                     วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
              ร้านประกอบทรัพย์  
                     วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
              คณะทายาท  
                     วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
              คุณ แคทธียา     เจริญสุข  
                     วันพฤหัสที่ 14 มิถุนายน 2561
              คุณ บุญญวีท์     ภู่อ่ำ 
              ด.ช. รชฎา        มณีโรจน์
                     วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561
              อุุทิศให้ คุณแม่ อำไพ ต.รุ่งเรือง  
                     วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 
              คุณ บุษยมาน     ต.รุ่งเรือง 
                     วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561
              คุณ ผ่องศรี        ปานสระโพธิ์  
                     วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561
              คุณ คมสัน         เมฆวงศ์ 
                     วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561
              คุณ จิรพรรณ      พงษ์ธนู พร้อมครอบครัว

รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือน กรกฎาคม ประจำปี 2561
                     วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2561
            คุณ เล็กดอกไม้สด แลครอบครัว 
                     วันศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2561
            หลวงตา สหชัย  สจฺจญาโณ 
            คุณ สห   มีสมบูรณ์พูนสุข
            คุณ เจทินี          ศรีตระกูล
                      วันพฤหัุส ที่ 5 เดือน กรกฏาคม 2561
            คุณ ธีรวุฒิ          วุฒิกุลพานิช   
                      วันเสาร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2561
            คุณ บุษยมาน      ต.รุ่งเรือง 
                      วันจันทร์  ที่ 9 เดือน กรกฎาคม 2561
            คุณ คมสัน         เมฆวงศ์ และครอบครัว 
                      วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2561  
            ร้านประกอบทรัพย์  
                      วันศุกร์ ที่ 13 เดือน กรกฎาคม 2561
            คุณ องอาจ        ปิยะสมบัติกุล
            คุณ วิพรรณษา    มาค้าง  
                      วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2561
            คุณ ก้าน            เจริญสุข
            คุณ บุณญวีท์      ภู่อ่ำ
            คุณ ภาสกรนที    มาค้าง
                       วันจันทร์ ที่ 16 เดือน กรกฎาคม 2561
            คุณแม่ อำไพ      ต.รุ่งเรือง  
                       วันอังคาร ที่ 17 เดือน กรกฎาคม 2561
            พลตรี สรชัช       สุมลรัตน์กลั่นการดี 
                        วันพุธ ที่ 18 เดือน กรกฎาคม 2561
             คุณ อารดา         หมีลำพอง 
                        วันพฤหัส ที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2561
             คุณ สุรสิทธิ์         หางาม  
                        วันพฤหัส ที่ 26 เดือน กรกฎาคม 2561
             คุณ มาวิน           ภู่สุวรรณ 
             คุณ สมชาย         คันธานนท์
             คุณ ภาสกร          คันธานนท์ 
                         วันเสาร์ ที่ 28 เดือน กรกฎาคม 2561
             คุณ สุริยา            ทรัพย์ธำรงค์  
             คุณ ดนัย             ตลอดไธสง
                         วันจันทร์ ที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2561
             คุณ นาริฐา           บุญทิน 
รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือน สิงหาคม ประจำปี 2561
                       วันพุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม 2561
              ด.ต. สมบัติ      ชมตะคุ 
                       วันพฤหัส ที่ 2 เดือน สิงหาคม 2561
              คุณ กนกวรรณ   จิตมาลัย และครอบครัว
                       วันศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม 2561
              คุณ ขนิษฐา      สีมาตย์   
              คุณ วาสนา       สุหา
                       วันเสาร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม 2561
              คุณ อรรถพล     คำหอมรื่น และครอบครัว 
                                วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม 2561
                    คุณแม่ชี ประพันธุ์  ศรีภูง่า   
               คุณ วันเพ็ญ       ศรีภูง่า  
               คุณ เจทินี          ศรีตระกูล
                        วันจันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม 2561
               คุณ จุลนี            วิชาเดช   
                         วันพุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม 2561
               ร้านประกอบทัพย์  
                         วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม 2561
                คุณ วชิระ         หาปูทน  
                          วันพุธ ที่ 15 เดือน สิงหาคม 2561
                คุณ บุษยมาน    ต.รุ่งเรือง 
                          วันเสาร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม 2561
                คุณ ธิติภพ        พลทะมัย   
                          วันจันทร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม 2561
                ด.ช สิทธิศักดิ์    งอกจินดา  
                          วันเสาร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม 2561
                คุณ ดนัย          ตลอดไธสง  
                          วันพุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม 2561
                คุณ เกียรติศักดิ์  พูพิลึก  
                          วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม 2561
                คุณ คมสัน        เมฆวงศ์  
รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือน กันยายน ประจำปี 2561
                             วันอาทิตย์ ที่ 2 เดือน กันยายน 2561
           คุณ ปาณิศา    กล้านา  
                     วันพุธ ที่ 5 เดือน กันยายน 2561
           คุณ ลีนวัฒน์   วีระตระกูล  
           คุณ เจทินี      ศรีตระกูล
                      วันพฤหัส ที่ 6 เดือน กันยายน 2561
           คุณ จุลนี        วิชาเดช   
                      วันศุกร์ ที่ 7 เดือน กันยายน 2561
           คุณ เดือนนภา    บุญคุณ  
                      วันจันทร์ ที่ 10 เดือน กันยายน 2561
           แม่ชี ประพันธ์   ภู่สง่า 
                      วันพฤหัสที่ 13 เดือน กันยายน 2561
            คุณ วรสกล      บุญคุณ  
                      วันอังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน 2561
            คุณ สิริลักษณ์   หมื่นฤทธิ์  
                      วันศุกร์ ที่ 14 เดือน กันยายน 2561
            คุณ สมบัติ        ธัญลักษณ์เมธา
            คุณ รุจิพร         บุญคุณ  
                       วันจันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน 2561
            คุณ จันเพ็ญ      ชนะตระกูลเลิศ  
            คุณ รุจีรัตน์ คุณ เจตน์   ออสวัสดิ์   
                       วันอังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน 2561
            คุณ สิวนีย์      สังทอง พร้อมครอบครัว  
            คุณ ทัฐฌา      ชินวุฒิ  
                        พุธ ที่ 26 เดือน  กันยายน 2561
            คุณ ปฐมพงษ์   จันทนาคม  
                        วันพฤหัส ที่ 27 เดือน กัยายน 2561
            แม่ชี ปัฐฌาณวลี  ปิยะธนภูดินันท์  
            คุณ วารุณี       วุฒิกุลพานิช 
                        วันศุกร์ ที่ 28 ดือนกัยายน 2561
            คุณ อรทัย       สมาธิทรัพย์ดี  
            คุณ สุริยา        ทรัพย์ธำรงค์
                        อาทิตย์ ที่ 30 เดือน กันยายน 2561
            คุณ นพดล       คงสิบ พร้อมครอบครัว

รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือน ตุลาคม ประจำปี 2561
                        วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561
            คุณ จิรพัฒน์ คุณ จิรพงษ์  รังรักษ์ 
                         วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
            คุณ ทินกรรต์    เบยสุข   
            คุณ ภารดา      ไชยมาส
                         วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561
            คุณตาบุญลือ คุณยาย บุญมา สุจริต  
                         วันเสาร์ ที่ 6  ตุลาคม 2561
            คุณ จุลนี       วิชเดช   
                         วันจันทร์ ที่ 8  ตุลาคม 2561
             ร้านประกอบทรัพย์ 
             คุณ กรกช     บัวภา
                         วันอังคาร ที่ 9  ตุลาคม 2561
             คุณ อารดา    หมีลำพอง  
                         วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
             หลวงตาสมยศ  ทีปังกะโร  อุทิศให้ คุณพ่อ สุภา บุญสาธร
                         วัน พุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561
             หลวงตา สมยศ  ทีปังกะโร   อุทิศให้ คุณพ่อ สุภา  บุญสาธร

รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟประจำ เดือน พฤศจิกายน ปี 2561
                         วันพฤหัส ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
             หลวงตา สมยศ    ทีปังกะโร   อุทิศให้ คุณพ่อ สุภา บุญสาธร
                         วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
             ท่าน ปริญญา   จั่นสัญจัญ
                         วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
             คุณ กัมพุวัณ       บุญสาธร
                         วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
             คุณ สุทัศน์      กุวาลัย
                         วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน  2561
             คุณ กนกวรรณ      กรองมาลัย
                         วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561
             คุณ จุลนี        วิชเดช
                         วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561
             คุณ ภาสกร    คันทานนท์
                         วันพฤหัส ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
             คุณ ศิริพร        สินอำนวยผล
             ร้านประกอบทรัพย์
                         วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
             คุณ ศิรินันท์      เมฆวงศา    พร้อมครอบครัว
                         วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
             คุณ เกษม คุณ ธนภูมิ  สวัณณศรี
                         วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
             คุณ ไพโรจน์ คุณ จันทร์เพ็ญ ชนะตระกูลเลิศ
                         วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561
             คุณ พรประสิทธิ์     ม่วงอ่อน  อุทิศให้ คุณแม่ จันทร์  บุตรโสภา
                         วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2561
             คุณ พีรชาติ          กรองมาลัย
                         วันพฤหัส ที่ 22 พฤศจิกายน 2561
             คุณ ภาราดา         ไชยมาตร์
                         วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561
             คุณ วารุณี            วุฒิกุลพานิช
             คุณ ปริวัฒน์          เอี่ยมโอภาส
                         วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561
             คุณ ปัญชลีย์          ปิยะมณีศิลป์
                         วันพฤหัส ที่ 29 พฤศจิกายน 2561
             คุณ ปัญชลีย์       ปิยะมณีศิลป์
             คุณ ปาณิศา คุณ วิเชียร    กล้านา
                         วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
             คุณ ปัญชลีย์       ปิยะมณีศิลป์
รายนามเจ้าภาพถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือน ธันวาคม ประจำปี 2561
                            วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
                   คุณ ปัญชลีย์   ปิยะมณีศิลป์
                            วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561
                   คุณ ธีรวุฒิ      วุฒิกุลพานิช
                            วันพฤหัส ที่ 6 ธันวาคม 2561
                   คุณ จุลนี         วิชเดช
                            วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561
                   ร้านประกอบทรัพย์
                            วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561
                   คุณ รัตชกรภัธร์     กองสี
                            วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561
                   คุณ คมสัน           เมฆวงศา
                            วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561
                   คุณ ณริดา           พลจันทึก
                   คุณ ปิยะพร          อ่อนตา
                            วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561
                   คุณแม่ อาโป้ย       แซ่อึ่ง
                            วันศุกร์ ที่ 14 ธันวคม 2561
                   คุณ บุญญวีท์         ภู่อ่ำ
                            วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561
                   คุณ กุลนิษฐ์           ภิรมย์กิจ
                            วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561
                   คุณ จิรรพรรณ         พงษ์ธนู
                            วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561
                   คุณฉัตรชัย             ชุนเกษาและครอบครัว